Algemene Voorwaarden | Henderson Webdesign

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, gesloten overeenkomsten en verrichte diensten door Henderson Webdesign. Henderson Webdesign is gevestigd in Amsterdam.

01. definities

Opdrachtgever: De wederpartij van Henderson Webdesign.

Opdrachtnemer: Henderson Webdesign en/of David Henderson.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Henderson Webdesign.

02. Offertes

Door Henderson Webdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig.

Door ondertekening van een offerte verklaart de opdrachtgever dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

03. Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Henderson Webdesign rekent een uurtarief voor overige werkzaamheden van €50,- tenzij anders overeengekomen.

04. Overeenkomst(en)

Een overeenkomst komt tot stand als de offerte is ondertekend en ontvangen door Henderson Webdesign.

Voor overeenkomsten geldt een aanbetaling van 50% op de totale kosten.

Henderson Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

05. onderhoudscontract

Met onderhoud wordt bedoeld: Het up-to-date houden van WordPress, de plugins, het thema en het regelmatig maken van een backup.

Een onderhoudscontract kost €300,- per jaar. Het opzegtermijn voor een onderhoudscontract is één maand voor het einde van de contractdatum.

Indien sprake is van een jaarlijks verplichte verlenging van licenties zal Henderson Webdesign deze aan de Opdrachtgever doorberekenen. Henderson Webdesign zal de opdrachtgever informeren over de van toepassing zijnde eventuele licentievoorwaarden.

Een onderhoudscontract geldt voor 1 jaar en moet vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

Een onderhoudscontract wordt elke 12 maanden stilzwijgend verlengd.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal Henderson Webdesign trachten op te lossen tegen geldend uurtarief.

06. content bewerken

Met content bewerken wordt bedoeld:het aanpassen/bewerken van o.a. teksten en/of afbeeldingen op bestaande pagina’s en het maken van berichten.

Henderson webdesign kan, indien gewenst, content bewerken voor de opdrachtgever tegen geldend uurtarief.

Wijzigingen aan de website gemaakt door de opdrachtgever zijn voor eigen risico van de opdrachtgever.

07. Oplevering / Betaling

Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanbetaling.

De opdrachtgever krijgt, na het ontvangen van de aanbetaling, toegang tot een tijdelijke pagina als de site zodanig gevorderd is dat dit mogelijk is.

Na volledige goedkeuring van de tijdelijke pagina wordt het restant bedrag gefactureerd, evenals de overeengekomen extra werkzaamheden.

Nadat het restant bedrag is ontvangen zal de tijdelijke pagina vervallen en de volledige website online geplaatst worden.

Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Henderson Webdesign aan te geven wijze.

Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

De opdrachtgever heeft gedurende 30 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde diensten te melden aan Henderson Webdesign. Indien de reclame gegrond is zal Henderson Webdesign deze gebreken trachten te verhelpen.

Wanneer aan Henderson Webdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt de mogelijkheid tot reclameren.

08. Privacy

09. Aansprakelijkheid

Henderson Webdesign kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Henderson Webdesign geleverde diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

De aansprakelijkheid van Henderson Webdesign zal te allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Henderson Webdesign is niet aansprakelijk voor niet of slecht werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen of storingen bij de hosting provider van de opdrachtgever.

Henderson Webdesign is niet aansprakelijk voor niet of slecht werkende functionaliteiten van een plugin en/of thema door bijvoorbeeld foutieve programmering van het bedrijf wat de plugin en/of het thema heeft ontwikkeld.

Henderson Webdesign streeft ernaar om alléén Plugins en Thema’s te gebruiken die een betrouwbare dienst leveren. Henderson Webdesign is echter niet aansprakelijk voor niet of slecht werkende functionaliteiten van een plugin en/of thema door het verouderen en niet meer ondersteund worden door de ontwikkelaar. Henderson Webdesign kan trachten deze verouderde Plugin(s) te vervangen tegen kosten in overleg.

Henderson Webdesign is niet aansprakelijk voor het verouderen of van plugins waardoor deze niet meer goed functioneren. Henderson Webdesign kan trachten deze verouderde Plugin(s) te vervangen tegen betaling in overleg.

10. Overig

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele auteursrechten en/of licenties (auteursrechten) voor aangeleverd materiaal.

Henderson Webdesign mag de de voor de opdrachtgever afgeleverde website te allen tijde gebruiken voor de portfolio, promotie en/of publiciteit tenzij anders overeengekomen.

Henderson Webdesign heeft het recht een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor de opdrachtgever afgeleverde website te plaatsen.

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Henderson Webdesign bezit te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen.